Секције
По Статуту ЗУС има три секције, од којих свака има свој делокруг рада и покрива различита интересовања чланства. Између секција, међутим, нема строге одв
ојености и поделе посла, јер се њихов рад преплиће. Због тога је члан неке секције врло често везан и за рад других секција. Ипак, једна секција му је примарна. 
Чланови који се изјасне да ће бити активни чланови бирају једну, примарну секцију, што не искључује њихов ангажман и у другим секцијама.

Секција за администрацију, издаваштво и развој

Секција за администрацију и развој ради следеће послове:
 • креира, администрира, координише рад и ажурира веб-места ЗУС;
 • чува и води важну документацију и брине се о њеној транспарентности и исправној процедури;
 • пише и заводи повремену документацију (потврде, уверења, захвалнице и друго);
 • води евиденцију о чланству, чланарини и приступницама; 
 • контролише и евидентира изводе и стање на рачуну;
 • осмишљава, предлаже  решења и организује активности које иновирају и јачају рад Заједнице (пројекти и сл.).  
 • подржава и надгледа рад уредништва Вебциклопедије - онлајн каталога приказа веб-алата примењивих у настави и образовању;
 • води сарадничко место са приказом иновативних идеја у образовању Образовна парадигма
 • припрема и објављује електронска или штампана издања: књиге, зборнике и др; 
 • покреће и уређује периодична гласила Заједнице (билтене, часопис);
Секцијом координира Славица Јурић, администратор веб-места и референт за развој.


Секција за информисање и односе с јавношћу

Широк опсег делатности Секције за информисање и односе с јавношћу има циљ да представи и промовише Заједницу. Њени чланови:
Секцијом координира Сузана Стојадиновић Павловић

Секција за стручно усавршавање

Секција за стручно усавршавање осмишљава, организује, реализује и тражи сараднике за:
 • акредитиване програме за стручно усавршавања запослених у образовању;
 • акредитоване стручне скупове;
 • неформалне обуке стручног усавршавања;
 • вебинаре;
 • студијска путовања
 • прати новине у е-учењу и примени ИКТ у образовању;
 • повремено расписује конкурсе за наставнике и ученике у вези са применом ИКТ у настави;
 • формира и води базу угледних примера из праксе или по конкурсу.
Секцијом координира Биљана Радовић. 
Comments