Секције
По Статуту ЗУС има три секције, од којих свака има свој делокруг рада и покрива различита интересовања чланства. Између секција, међутим, нема строге одв
ојености и поделе посла, јер се њихов рад преплиће. Због тога је члан неке секције врло често везан и за рад других секција. Ипак, једна секција му је примарна. 
Чланови који се изјасне да ће бити активни чланови бирају једну, примарну секцију, што не искључује њихов ангажман и у другим секцијама.

Секција за администрацију, издаваштво и развој

Секција за администрацију и развој ради следеће послове:
 • креира, администрира, координише рад и ажурира веб-места ЗУС;
 • чува и води важну документацију и брине се о њеној транспарентности и исправној процедури;
 • пише и заводи повремену документацију (потврде, уверења, захвалнице и друго);
 • води евиденцију о чланству, чланарини и приступницама; 
 • контролише и евидентира изводе и стање на рачуну;
 • осмишљава, предлаже  решења и организује активности које иновирају и јачају рад Заједнице (пројекти и сл.).  
 • подржава и надгледа рад уредништва Вебциклопедије - онлајн каталога приказа веб-алата примењивих у настави и образовању;
 • води сарадничко место са приказом иновативних идеја у образовању Образовна парадигма
 • припрема и објављује електронска или штампана издања: књиге, зборнике и др; 
 • покреће и уређује периодична гласила Заједнице (билтене, часопис);
Секцију чине:
 • Славица Јурић - председник секције, администратор веб-места и референт за развој
 • Ленче Радосављевић - референт за чланство
 • Уредништво Вебциклопедије: Дијана Јовановић, Вера Исаиловић, Вишња Минчев, Биљана радовић, Марија Милосављев и други.
 • Уредништво Дигико-акције: Зоран Милојковић, Дијана Јовановић, Вишња Минчев, Славица Јурић


Секција за информисање и односе с јавношћу

Широк опсег делатности Секције за информисање и односе с јавношћу има циљ да представи и промовише Заједницу. Њени чланови:
Секцију чине:
 • Сузана Стојадиновић Павловић - председник
 • Биљана Арсенијевић - модератор мреже
 • Марина Радисављевић - уредник Твитер-налога
 • Мира Меглић, модератор мреже просветних радника

Секција за стручно усавршавање

Секција за стручно усавршавање осмишљава, организује, реализује и тражи сараднике за:
 • акредитиване програме за стручно усавршавања запослених у образовању;
 • акредитоване стручне скупове;
 • неформалне обуке стручног усавршавања;
 • вебинаре;
 • студијска путовања
 • прати новине у е-учењу и примени ИКТ у образовању;
 • повремено расписује конкурсе за наставнике и ученике у вези са применом ИКТ у настави;
 • формира и води базу угледних примера из праксе или по конкурсу.
Секцију чине:
 • Милијана Петровић - председник
 • Нада Пуртић, ЕЛО (онлајн школа језика)
 • Марија Јовић, ЕЛО
 • уредништво Вебинар-клуба: Вера Исаиловић, Вишња Минчев, Зоран Милојковић, Славица Јурић и др.
Comments