Органи ЗУС-а

Скупштина

Скупштина је највиши орган управљања. Чине је сви чланови, односно делегати из свих секција као организационих целина ЗУС-а. Заседа једном годишње, редовно, а може се организовати и ванредан састанак. Изборне скупштине одржавају се сваке четврте године.
Делокруг најважнијих послова Скупштине:
 • усваја Пословник о раду Скупштине и бира радна тела Скупштине;
 • доноси нормативне акте и стратешки план, одлуку о чланарини;
 • верификује Колегијум и бира НО Заједнице;
 • верификује и разрешава поједине чланове на њихов захтев или по одлукама;
 • разматра и усваја извештаје о раду;
 • верификује друге одлуке УО, пријем нових чланова и др.
 • обавља остале послове у складу са Статутом

Колегијум

Колегијум је извршни орган Скупштине и чине га председници три секције. Проширени састав колегијума чине секретар и референт за чланство. Колегијум иницира и осмишљава рад, координира радом секција, доноси предлоге, закључке, одлуке и интерне документе. Састаје се по потреби, на предлог било којег од три председника.

Састанци Колегијума најчешће се одржавају онлајн, састанци се снимају и објављују тако да су видљиви чланству, а у коментарима снимка истичу се закључци.  Записник воде чланови колегијума на смену. 

Колегијум чине председници секција Заједнице:

 1. Славица Јурић - Секција за администрацију, издаваштво и развој
 2. Милијана Петровић - Секција за стручно усавршавање за 
 3. Сузана Стојадиновић Павловић - Секција информисање и односе с јавношћу.
Проширени колегијум чине и референт за чланство Ленче Радосављевић, и остали чланови Надзорног одбора.

Овлашћени заступници ЗУС

Одлуком скупштине од 17. децембра 2016. године овлашћени заступници ЗУС су:

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самосталан орган који прати рад свих органа Заједнице, стара се о поштовању Статута и надзире пословање Заједнице. О свом раду подноси извештај Скупштини. Председника бирају између себе.

Чланови Надзорног одбора:
 1. Биљана Арсенијевић, председник
 2. Мира Меглић
 3. Ленче Радосављевић
Comments